Bhogar Path Disciples

  • Bhodidharma
  • Pulipani
  • Konganavar
  • Karurar
  • Eshwara Murthy
  • Karumalai Garuda Siddhar
  • Balakrishna Siddhar