Navanadha Siddhar

  • Sathyanathar
  • Sathoganathar
  • Aadhinathar
  • Anandhinathar
  • Vegulinathar
  • Madhanganathar
  • Machaendranathar
  • Gadaendranathar or Gajendranathar
  • Korakkanathar